Δήλωση Χρήσης Μπαταριών

    Το θειικό οξύ που περιέχεται στη συσκευασία αποτελεί εκρηκτική ύλη που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ Ν. 2019/1148. Από 01. 02. 2021 δεν είναι δυνατή η ελεύθερη πώληση μπαταριών ξηρού φορτίου με οξύ. Επομένως, για ιδιώτες υποχρεούστε να τοποθετήσετε τα υγρά στη μπαταρία πριν την πώληση, ενώ η μεταπώληση σε επαγγελματίες θα είναι νόμιμη μόνο μετά από την υπογραφή όμοιας δήλωση χρήσης, σύμφωνα με τους περιορισμούς, που ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ Ν. 2019/1148.

    Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα ότι το εμπορικό προϊόν και η ουσία ή το μείγμα που περιέχονται σε αυτό χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποδεικνυόμενη χρήση (μοτοσικλέτες), η οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι νόμιμη. Επίσης, έχω λάβει από τη Motoway - Καμπράνης Α.Ε. τις αναλυτικές πληροφορίες της ΕΕ για τον κανονισμό Ν. 2019/1148 σχετικά με τις εν δυνάμει εκρηκτικές ουσίες.

    Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους της παρούσας σελίδας.